ENGLISH   
 search 
 
-A +A
 
www.payroll.ninenic.com HOME What is SIPA SIPA's SERVICES CONTACT SIPA    
Siam Inter Payroll
Payroll Service
HR Service
ADMINISTRATIVE Service
LANGUAGES TRANSLATION Service HR Outsource

SIPA บริการงาน HR ให้คุณยังไงบ้าง

เนื่องจากงานฝ่ายบริหารบุคคลหรือ Human Resource เป็นงานที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลบุคคลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บเป็นความลับ และไม่ควรเปิดเผยให้บรรดาพนักงานในองค์กรทราบ ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบงานประเภทนี้ จึงต้องป็นผู้ที่สามารถเก็บความลับได้ เป็นที่เชื่อถือและไว้ใจขององค์กร

SIPA ตระหนักถึงปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงได้นำเสนอบริการงานบริหารบุคคลให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถสรรหาผู้ที่จะจัดการและดำเนินการงานบุคคลที่เป็นที่ไว้ใจแก่องค์กรได้ ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับลูกค้าที่ให้ Outsource เป็นผู้ดูแลแทนบุคคลในองค์กรเพราะอาจเป็นเหตุให้ความลับบางอย่างถูกเปิดเผยในหมู่พนักงานโดยบังเอิญและอาจเป็นผลเสียต่อองค์กรได้

คุณสามารถไว้ใจในความเป็นมืออาชีพของ SIPA ได้ว่าสามารถดำเนินการและเก็บรักษาข้อมูลให้ลูกค้าได้เป็นความลับสูงสุดและปลอดภัยที่สุด
 


รายละเอียดงาน HR Outsource ที่ SIPA บริการให้คุณ
 • จัดเก็บข้อมูลการลาของพนักงานแต่ละคน เช่น ลาพักร้อน ลา Special Leave หรือประเภทการลาอื่นๆ ที่กำหนดโดยบริษัท และจัดทำรายงานส่งให้แก่ลูกค้าเป็นรายเดือน และทำสรุปทั้งหมดเป็นรายปีงบประมาณของบริษัทเพื่อเป็นดัชนีการปรับเงินเดือนหรือตำแหน่งของพนักงาน
   
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงานรายบุคคลลงในระบบ เพื่อการบริหารงานด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีอัตราสมทบขึ้นอยูกับอายุงาน ประกันสุขภาพ ซึ่งอาจกำหนดตัวเลขสมทบจากฐานเงินเดือนหรือสถานภาพสมรส และสวัสดิการอื่นๆ ที่กำหนดโดยบริษัท
   
 •  บริการดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลการใช้สวัสดิการของพนักงาน เช่น การเบิกค่าทำฟัน การเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นต้น SIPA จะรวบรวมข้อมูลการใช้สวัสดิการแต่ละประเภทและรายงานให้แก่ลูกค้าทราบเป็นรายเดือนหรือตามแต่ลูกค้าระบุ เพื่อจุดประสงค์การคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณปีต่อไป
   
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับงานประกันสังคมให้แก่พนักงาน เช่น
    -  กรณีพนักงานลาออก
    -  กรณีพนักงานเกษียณ หรือหมดสัญญาว่าจ้าง
    -  พนักงานเข้าใหม่
    -  พนักงาน Early Retired
    -  กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่
    -  กรณีพนักงานลาป่วยระยะยาว
    -  กรณีพนักงานลาคลอด

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น พนักงานจำเป็นต้องดำเนินการในการเบิกชดเชยตามลักษณะแต่ละกรณี หากแต่อาจเกิดความไม่สะดวกและไม่เข้าใจในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเหล่านั้น  SIPA จะช่วยดูแลดำเนินการ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่างๆนั้นให้แก่พนักงาน รวมถึงแจ้งรายละเอียดกฏข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้ให้แก่พนักงานทราบ
 • ปัจจุบัน ลักษณะการว่าจ้างแบบสัญญาว่าจ้างระบุอายุสัญญานั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น SIPA บริการคำนวณและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายค่าชดเชย หรือ Severance Pay ตามข้อกำหนดของกฏหมายแรงงาน
   
 • คำนวณ จัดทำเอกสารและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด.91) ผ่านระบบ Internet ให้แก่พนักงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการคืนเงินภาษี
   
 • ดำเนินการคำนวณและยื่นรายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงาน กท.20 ก. สำหรับกองทุนทดแทนแก่ประกันสังคม
   
 • คำนวณและยื่นแบบ ภงด. 1 ก ให้แก่กรมสรรพากร
   
 • การคำนวณและวางแผนเรื่องทรัพยากรบุคคล เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะหากจำนวนพนักงานไม่ สอดคล้องกับปริมาณงาน ก็อาจเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้อยลงไป ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพงาน หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
   
 • SIPA จะทำการคำนวณจำนวนพนักงาน หรือ Manpower ของแต่ละเดือนอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการบริหารงานทรัพยกรบุคคลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


| HOME | What is SIPA | SIPA's SERVICES | CONTACT SIPA
 
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
อีคอมสยาม ดอท คอม จำกัด
Tel : 02- 9682665 Fax: 02- 9683400
Email : info@ninenic.com
 
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic